CAMP CADI

CAMP CADI - La gruppa da camps d'affons organisescha annualmein in camp da stad per affons dalla scola primara e pils scolars dil scalem superiur.
Gion Tenner
Via Salez 11
7186 Segnas
Tel.: 081 947 46 55
e-mail